EULA - Végfelhasználói Licenc Szerződés

                    

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS Honfoglaló alkalmazás

                   

A Honfoglaló mobil alkalmazásra (a továbbiakban: Szoftver) Ön felhasználási engedélyt, nem pedig tulajdonjogot szerez, jelen Végfelhasználói Licencszerződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételei szerint. Ön mint Felhasználó a Szoftver letöltésével, telepítésével, illetve használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat: 

                   

Szerződő Felek:

A Szoftver letöltésével, illetve használatával Ön mint végfelhasználó elfogadja, hogy jelen Végfelhasználói Licencszerződés Ön és a Szolgáltató között jön létre, nem pedig a Google-lel, Apple-lel, Huawei-jel. A Szoftverrel kapcsolatos felelősség kifejezetten a Szolgáltatót terheli, nem pedig az említett szolgáltatókat. 


A Szolgáltató adatai:

Név: THX GAMES Zrt.;

telephely: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

e-mail: privacy@honfoglalo.hu

továbbiakban: Szolgáltató) 


I. A felhasználási engedély terjedelme:


A Szerződés alapján Ön mint Felhasználó nem kizárólagos, területileg korlátlan, át nem ruházható, időben korlátozott licencjogot szerez a Szoftver saját célokra történő a Google Play Általános Szerződési Feltételek, Apple Media Szolgáltatásainak Általán Szerződési Feltételei, a Huawei AppGallery felhasználói szerződés  (a továbbiakban: Használati Feltételek) és a Google Play, Apple és Huawei éppen érvényes Üzleti és Programszabályzatának megfelelő használatára bármely, az Ön tulajdonában vagy használatában lévő iOS, Android operációs rendszert futtató eszközön. Ennek keretében Ön jogosulttá válik a Szoftver telepítésére, és jogosulttá válik azt a licenc érvényességi ideje alatt saját céljaira használni. 

A felhasználási engedély nem terjed ki a Szoftvernek az Ön által nem birtokolt vagy használt eszközre történő telepítésére, és nem terjed ki a Szoftver olyan hálózati hozzáférhetővé tételére, amely több eszköz általi egyidejű használatot tenne lehetővé. 


A felhasználási engedély az alkalmazás rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre vonatkozik (ideértve különösen a telepítés és a megjelenítés során elengedhetetlenül szükséges többszörözést); az engedély nem terjed ki különösen az alkalmazás terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, kölcsönzésére, lízingelésére. Ön kizárólag a Szerződésben kifejezetten biztosított felhasználásokra szerez jogosultságot; minden más jogot a Szolgáltató mint ezen jogok jogosultja kifejezetten fenntart. 


Ön nem jogosult a Szoftver kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére, terjesztésére vagy alfelhasználási engedély biztosítására. Ön nem jogosult továbbá a Szoftver másolására (a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezett eseteken túlmenően), visszafejtésére, a forráskód bármilyen visszanyerésére, vagy a Szoftver átdolgozására. 

Jelen Szerződés feltételei vonatkoznak a Szoftver bármely frissítésére, új verzió kiadására, valamint bármely kiegészítőre, kivéve ha az adott frissítésre külön licencfeltételek kerülnek kibocsátásra. 


II. A szolgáltatás tartalma:


A Szolgáltató technikai és üzemeltetési lehetőségeinek keretein belül bocsátja rendelkezésre a játékokat és egyéb szolgáltatási ajánlatait. A játékok szolgáltatásai azon felhasználók számára érhetők el, akik rendelkeznek licencszerződéssel és így fiókkal is. A Szolgáltató az általa kínált játékokat, szolgáltatásokat, prémiumszolgáltatásokat, tárgyakat vagy fizetőeszközöket saját belátása szerint folyamatosan átdolgozza és frissíti abból a célból, hogy a lehető legnagyobb felhasználói kört sikerüljön elérni velük. Az összes felhasználónak a játékban való részvétele érdekében szükséges, hogy minden felhasználó ugyanazt a verzióját használja egy adott játéknak, szolgáltatásnak, prémiumszolgáltatásnak, tárgynak vagy fizetőeszköznek. Emiatt a felhasználók csak a mindenkor aktuális állapotban vehetik igénybe az adott játékot, szolgáltatást, prémiumszolgáltatást, tárgyat vagy fizetőeszközt. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a játékok vagy a játékok egyes részeinek üzemeltetését indoklás nélkül beszüntesse. Arra az esetre, ha például technikai problémák, harmadik fél miatt fellépő zavar, vagy hasonló ok miatt a felhasználónak hibás ajánlatot tenne (például hibásan, illetve helytelenül adja meg a virtuális termékek árát), a Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szerződést, amennyiben egyáltalán létrejött, megtámadja, és a felhasználó által adott esetben megfizetett díjak megtérítése mellett visszakövetelje a felhasználónak nyújtott szolgáltatásokat. A fenti jog a felhasználót is megilleti.
                   

III. A Szoftveren keresztül elérhetővé tett vásárlások:

 

Felhasználónak lehetősége van a Szoftver használata során virtuális termékeket (aranytallér) vásárolni, vagy belépni a klubtagsági rendszerbe (együttesen virtuális termékek) ennek keretében az áruház szolgáltatóján (Google, Apple, Huawei) keresztül bankkártyája terhére vásárolhat.

A Szoftver azonban kizárólag hozzáférési felületet biztosít a fizetési rendszer elérésére; Szolgáltató a Felhasználó adatait nem ismeri meg és nem kezeli.              

A Szoftveren keresztül bonyolított virtuális termékek vásárlásához igénybevett szolgáltatási rendszert Szolgáltató harmadik fél szolgáltatásán keresztül biztosítja. Ezekre a harmadik fél jelen Szerződés I. pontjában részletezett Használati Feltételei az irányadóak. Felhasználó felelőssége, hogy ezen irányelveket elolvassa és értelmezze, és elfogadja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik fél szolgáltatásával kapcsolatos interakciókért, a harmadik fél szolgálatásának működéséért, működésből adó hibáiért. Ezek kapcsán Szolgáltató semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.


Előfizetések rendszere a különböző áruházakban:

Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/2476088?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu

Apple Store: https://support.apple.com/hu-hu/billingVirtuális termékek vásárlása esetében az az ár érvényes, amelyet az adott áruház (például App Store vagy Google Play Áruház) kijelez, és a mindenkori rendelésigazolásban szerepel. Az árak magukban foglalják az összes, esetlegesen felmerülő, törvényileg előírt forgalmi adót.


18 éven alulik kizárólag szülő vagy gondviselő hozzájárulásával jogosultak vásárlásra. Kérjük, hogy szülővel, vagy gondviselővel együtt tekintsék át a jelen Szerződési feltételeket, és bizonyosodjanak meg arról, hogy az abban foglaltakat megértették és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.


A virtuális termékek vásárlása végleges és vissza nem téritendő.


A visszatérítés esetleges lehetőségeiről a Google, Apple, és Huawei feltételei az irányadóak:

Google: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=hu

Apple: https://support.apple.com/hu-hu/HT204084

Huawei: https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/hiapp/terms.htm?country=US&branchid=2&language=hu_hu


A megvásárolt virtuális termékek a Szoftveren belül beválthatóak különböző segítségekre, speciális funkciók használatára.

A virtuális pénznem és a virtuális elemek korlátozott licenc alapján elérhetőek a Felhasználó személyes használatára az Alkalmazáson belül. Tudomásul veszi, hogy nincs joga semmilyen virtuális pénznemre vagy virtuális elemre, amelyet a Felhasználó szerzett vagy vásárolt, vagy a játékon belüli speciális funkciókra, amelyekre a virtuális pénznemet vagy a virtuális elemeket beváltják.

Felhasználó nem jogosult a megvásárolt virtuális termékek továbbértékesítésére. Felhasználó továbbá nem jogosult a Szoftver olyan használatára, illetve a szolgáltatások olyan módon történő igénybe vételére, amely harmadik személyek jogait vagy egyébként az irányadó jogszabályokat sérti. 


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módokat, virtuális termékeket egyoldalúan bármikor megváltoztassa, beleértve azt is, hogy a virtuális termékek mily módon, mire használhatóak fel az alkalmazáson belül, szabadon megszüntethet ajánlatokat, termékeket.

                   

Amennyiben a Szoftver használata keretében más szolgáltatók bizonyos tartalmai vagy szolgáltatásai is elérhetőkké válnak, úgy ezen tartalmakra és szolgáltatásokra az érintett szolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakért, azok pontosságáért, időszerűségéért, teljességéért, érvényességéért, jogszerűségéért, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelésért vagy ezen tartalmak minőségéért, az ilyen típusú szolgáltatások által esetlegesen okozott bármilyen kárért. 


Amennyiben Felhasználó használja a Szoftvert az kizárólag a Felhasználó elhatározásán alapul. A Szoftver igénybe vétele során Felhasználó köteles az irányadó jogszabályok és a vonatkozó Szerződési Feltételek és egyéb szerződéses rendelkezések betartásával eljárni. 

                   

IV. Karbantartás és támogatás:


A Szoftver tekintetében a Szolgáltató jelen Szerződés alapján nem nyújt karbantartást vagy támogatást. 

A karbantartással, illetve támogatással kapcsolatosan a Szolgáltatót, illetve a Google-t, Apple-t, Huawei-t semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli. 

                   

V. Szellemi alkotások:


Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására a Felhasználó a Szerződésben kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult. 

                   

A Szoftverben, valamint annak felületén megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a Szoftverben elérhető grafikát, kérdéseket és egyéb anyagokat, a Szoftver felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, és a Szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

                   

A Szerződés továbbá nem biztosít Felhasználónak semmilyen jogot a Szolgáltató nevének vagy védjegyének bármilyen formában történő használatára, hasznosítására. 

                   

Amennyiben bármely harmadik fél olyan követelést támaszt, miszerint a Szoftver, illetve a Szoftver birtoklása, használata ezen harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, úgy a Szolgáltató, nem pedig a Google, Apple, Huawei felelős az ilyen igények kivizsgálásáért, az esetleges alapos igények teljesítéséért. 


VI. Kérdések beküldése, ezzel kapcsolatos felhasználói jogok:


 A Szolgáltatóhoz beküldött kvíz kérdés beküldésével a  felhasználó ezen kérdés tekintetében korlátlan, kizárólagos, az átruházás jogát is magában foglaló ingyenes felhasználói jogot biztosít Szolgáltató számára.

Ezen joga alapján Szolgáltató saját szuverén döntése alapján jogosult az adott kérdést felhasználni vagy nem felhasználni, on-line tartalomként vagy egyéb formában közzétenni, átdolgozni vagy továbbadni.

Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a beküldött kérdéseket a Szolgáltató által erre a célra kiválasztott és ezzel megbízott alkalmazottak, alvállalkozók, vagy megbízottai bírálják el és döntenek (Szolgáltató nevében) a kérdés megjelenítéséről, törléséről, módosításáról, megjegyzésekkel ellátásáról.
 Szolgáltató a beküldött kérdések forrását nem vizsgálja. A kérdést beküldő felhasználót illeti mindennemű felelősség azért, hogy az általa beküldött kérdés közzététele harmadik személy beleegyezésétől ne függjön, valamint hogy harmadik személynek a kérdéssel összefüggésben ne legyen olyan joga vagy igénye mely a kérdés Szolgáltató általi ellenérték mentes felhasználását kizárja, korlátozza, akadályozza vagy veszélyezteti.


A kérdés beküldőjét semmilyen díjazás vagy ellenérték meg nem illeti, és a kérdés további felhasználását meg nem tilthatja. 


VII. Felhasználói név:


A Szoftverben történő regisztrációhoz a felhasználónak nevet kell választania a játékban való részvételhez („felhasználónév”). A felhasználó nem támaszthat igényt egy bizonyos felhasználói névre. A Szolgáltató a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult a felhasználó által választott név megváltoztatására vagy törlésére többek között technikai, etikai vagy jogi okokból.


VIII. Fiókok:


A licencszerződéssel a felhasználó egy felhasználói fiókot („fiók”) kap.
A felhasználó ezzel a fiókkal tudja megváltoztatni az adatait és kezelni a játékokat.
Fiókot a végkészülékre letöltött mobilalkalmazásban lehet létrehozni.
A fiók a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházható át, sem díjmentesen, sem díjtérítés ellenében.
Egy játékos egy fiókkal rendelkezhet játékvilágonként (egy játék egy részén belül).
A felhasználó a letöltött alkalmazásban tud bejelentkezni a fiókjába.
Egy játékos számára egy játékvilágon belül több fiók birtoklása („multi fiók”) tilos, és a felhasználó azonnali zárolásával, illetve a licencszerződés rendkívüli felmondásával büntethető.
Ebben az esetben mindenfajta felhasználói igény kizárt.
A felhasználó vállalja, hogy fiókja bejelentkezési adatait, jelszavait és hozzáférési adatait (összefoglaló néven „hozzáférési adatok”) titokban tartja, és haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, amennyiben tudomására jut, vagy azt gyanítja, hogy illetéktelen harmadik fél tudomására jutottak a hozzáférési adatai. Ebben az esetben a felhasználó megváltoztatja adatait.
Ilyen esetekben a Szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférésének ideiglenes letiltására.
A felhasználó hozzáférését a Szolgáltató visszaállítja, amint tisztázta, hogy a hozzáférési adatokkal nem élt vissza sem a felhasználó, sem valamely harmadik fél.
Amennyiben a felhasználónak felróható okból egy harmadik fél hozzáfér a felhasználó hozzáférési adataihoz és felhatalmazás nélkül használja a fiókot, a Szolgáltató úgy kezeli a felhasználót, mintha a felhasználó maga járt volna el. Más felhasználó fiókjának használata tilos.
Az inaktív fiókokat a Szolgáltató a mindenkori játékszabályoknak megfelelően törölheti. Ezzel automatikusan megszűnik a licencszerződés.


IX. Intézkedések a jogsértő használat megakadályozására:


A Szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, amelyek a licenc nélküli, valamint a licenc terjedelmét meghaladó használat megakadályozására szolgálnak. Ezen intézkedések keretében sor kerülhet egyes, személyes adatnak nem minősülő adatok elküldésére a Szolgáltató felé. Az ilyen intézkedések kijátszása, a Szoftver ilyen célú módosítása büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után. 

            

X. Hozzájárulás adatok használatához:


Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató bizonyos műszaki és kapcsolódó adatokat gyűjtsön, ideértve a Felhasználó eszközére vonatkozó műszaki paramétereket, a futtatott operációs rendszer és alkalmazások, valamint a kapcsolódó perifériák adatait, valamint a szoftverfrissítések létrehozásához kapcsolódóan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat is. A Szolgáltató jogosult ezen adatok használatára a termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére mindaddig, amíg azok nem azonosítják Felhasználót, azaz amíg ezen adatok nem minősülnek személyes adatnak. 

Az adatok gyűjtéséről a Adatkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

                   

XI. Hatály és megszűnés:


A Szerződés annak a Felhasználó, vagy a Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A Szerződés és az az alapján biztosított felhasználási engedély továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Felhasználó nem tartja be a Szerződés és felhasználási engedély egyéb irányadó feltételeit. A felhasználási engedély megszűnésekor Felhasználó köteles felhagyni a Szoftver valamennyi használatával, és eltávolítani a Szoftver minden egyes példányát vagy azok bármely, Felhasználó által tárolt részét. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver kivezetéséről döntsön, a Szoftver forgalmazásával vagy a szolgáltatásával bármikor felhagyjon, vagy a szolgáltatást korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembe vételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el. 

                                       

XII. Felelősség:


Felhasználó a Szoftver használatával tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra is, hogy a Szoftver ingyenesen kerül elérhetővé tételre – a Szoftver „as is”, illetve „as available” alapú, így azt Felhasználó csak saját felelősségére használhatja. 

Felhasználó a Szoftver használatával tudomásul veszi, hogy a Szoftver használata során az eszköz által az eszközön tárolt helyi adatokból eredő kárért, amely a telefon elvesztése vagy illetéktelenek általi bármilyen használatból ered Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

    

A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szoftver használatával összefüggésben felmerült károkért. Így a Szolgáltató az irányadó jog által megengedett mértékig nem felelős bármiféle bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, forgalom kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó hozzáférésének esetleges megszűnéséért vagy megszüntetéséért, az abból eredő károkért. 


Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) a Szoftver maradéktalanul kielégíti a Felhasználó speciális igényeit, illetve együttműködésre képes a Felhasználó egyéb szoftvereivel (b) a Szoftver megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szoftver használatának eredményeképp létrejött adatok megbízhatóak és minden esetben pontosak, (d) a Szoftver vagy a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban nyújtott bármely egyéb szolgáltatás megfelel a felhasználói elvárásoknak, (e) a Szoftverben jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről. 

                   

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a Szoftver nem rendeltetésszerű használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a Szoftverre, illetve (d) bármilyen más károkozó magatartás ill. esemény. 

     

A Szoftverrel kapcsolatosan esetleg felmerülő bármilyen igény (kártérítési vagy kártalanítási igény, költségtérítés) kizárólagosan a Szolgáltatót terheli; a Felhasználó a Szoftver letöltésével, illetve használatával elfogadja, hogy a Google-t, Apple-t, Huawei-t e körben – az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben – felelősség vagy kötelezettség nem terheli. A Szoftverrel kapcsolatos esetleges szavatossági vagy garanciális követelés esetén a felhasználó köteles értesíteni a Google-t, Apple-t, Huawei-t a Használati Feltételeknek megfelelően. 


Hasonlóképpen a Szolgáltatót, nem pedig a Google-t, Apple-t, Huawei-t terheli a felelősség a végfelhasználó vagy harmadik fél által támasztott, a Szoftverhez, illetve a Szoftver birtoklásához, használatához kapcsolódó bármilyen követelés, ideértve (i) a termékfelelősségi követeléseket, (ii) az irányadó jogszabályi követelményeknek való meg nem felelés, valamint (iii) a fogyasztóvédelmi vagy más hasonló tárgyú követelések tekintetében. 


XIII. Elvárt műszaki felszerelés:


A játék kizárólag lokálisan, okostelefonjára vagy más végkészülékére telepített szoftverrel használható, és működő internetkapcsolatot igényel. A szoftverek és alkalmazásuk, valamint az internetkapcsolat költségét a felhasználó viseli. A felhasználónak olyan állapotban kell tartania a végkészülékét, hogy az alkalmas legyen a játék használatára. Ehhez a Szolgáltató nem biztosít semmiféle támogatást. 


XIV. A Felhasználó kötelességei:


A felhasználó szavatolja, hogy az adatok, melyeket a Szolgáltató számára a regisztráció során megad, valósak és teljesek. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy azonnal értesíti a Szolgáltatót az adatokban bekövetkezett bármilyen változás esetén, és kérésre igazolja az adatok helyességét.

A felhasználó kötelezettséget vállal jelen Szerződés rendelkezéseinek követésére, a játékszabályok betartására, valamint a Szolgáltató, a Szolgáltató alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai által adott utasítások végrehajtására. Ez magában foglalja a játék adminisztrátorainak és moderátorainak (Community Managers) utasításait is.


A felhasználó tartózkodik minden olyan cselekedettől, mely a játék működését és funkcióit, valamint a felhasználók sikeres interakcióját veszélyezteti vagy megzavarja. A felhasználó számára különösen tiltottak az alábbiak:
 • olyan felhasználónév választása, amelyik harmadik fél jogait sérti (különös tekintettel a szerzői jogokra, személyiségi jogokra, védjegyekre, vállalati jogokra stb.), és a jó ízlésbe ütközik, tehát például harmadik fél vallásos meggyőződését sérti, rasszista vagy diszkriminatív. A Szolgáltató határozottan elítéli az ilyen magatartást.
 • e-mail cím vagy internetcím választása névként;
 • Identitáslopás megvalósítása;
 • sértő vagy rágalmazó tartalom használata, elhelyezése vagy közzététele, vagy harmadik fél webhelyén található ilyen tartalomra mutató hivatkozás elhelyezése, függetlenül attól, hogy a fenti tartalom más felhasználókra, a Szolgáltató alkalmazottaira, vagy más személyekre, esetleg vállalatokra vonatkozik,
 • diszkriminatív tartalmak (csoportok elleni gyűlöletet keltő tartalmak, különösen faj, származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, veterán státusz vagy szexuális irányultság alapján), politikai, erkölcstelen, pornográf, morálisan elítélendő, megbotránkoztató, erőszakos, erőszakot dicsőítő, szexista, szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali, vagy törvénysértő, különösen a gyermekvédelmi törvényeket és a kiskorúak médiafogyasztására vonatkozó törvényt sértő tartalom használata, elhelyezése vagy közzététele vagy harmadik fél webhelyén található ilyen tartalomra mutató hivatkozás elhelyezése, vagy pornográf vagy törvénysértő, különösen a gyermekvédelmi törvényeket sértő termékek reklámozása, felkínálása vagy forgalmazása;
 • a hatályos törvények megsértése vagy felhívás törvénysértésre vagy hivatkozás elhelyezése ilyen tartalmakra;
 • törvényi védelem (például szerzői jog, védjegyekre vonatkozó jog, szabadalmi jog, ipari/kereskedelmi mintákra vonatkozó jog, használati mintákra vonatkozó jog) alatt álló tartalmak engedély nélküli közzététele, sokszorosítása, nyilvánosan elérhetővé tétele vagy terjesztése, vagy áruk vagy szolgáltatások reklámozása, felkínálása vagy forgalmazása;
 • versenyellenes cselekedetek végrehajtása vagy felhívás ilyenekre, beleértve a progresszív ügyfélreklámozást (például lánc-, hógolyó- vagy piramisrendszerek);
 • más felhasználók felhívása személyes adataik megadására kereskedelmi vagy illegális célokra, illetve felhívásuk hozzáférési adataik megadására;
 • kereskedelmi tevékenység és/vagy árusítás harmadik fél részére vagy reklámtevékenység végzése (hivatkozások elhelyezésével is), például hirdetések, nyereményjátékok, díjkiírások, sorshúzások, csereüzletek, piramisjátékok;
 • más emberekről készült kép(ek) sokszorosítása vagy nyilvánosan elérhetővé tétele az adott személy hozzájárulása nélkül;
 • személyes vagy bizalmas adatok közzététele jogosultság nélkül;
 • a szolgáltatások használata jövedelemszerzés céljára;
 • a hálózatokban, a szerverekben és az infrastruktúra egyéb elemeiben kárt okozó, azok működését megzavaró vagy azokhoz hozzáférést nyújtó tartalmak közzététele vagy terjesztése (például férgek, trójai programok, vírusok, kémprogramok, jelszó-adathalászati programok stb.).
Hamis adatok szándékos megadása, tiltott tartalmak használata vagy beállítása, vagy a XIV. szakasz rendelkezéseinek megsértése, illetve az adatok nem rendeltetésszerű használata rendkívüli felmondásra jogosítja fel a Szolgáltatót.
A Szolgáltató emellett fenntartja a jogot jogi lépések megtételére.


A Szolgáltató jogosult a felhasználók által létrehozott tartalom törlésére. Ez különösen vonatkozik az olyan tartalmakra, melyek sértik a jelen Szerződést.
   
              

XV. A licencfeltételek változásai:


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftverre vonatkozó licencfeltételeket rendszeresen felülvizsgálja, és azokat módosítsa. A licencfeltételek megváltozásáról a Szolgáltató a Szoftver felületén, a Szoftver következő alkalommal történő használatakor értesíti a Felhasználót. Felhasználó a Szoftver további használatával elfogadja a Szerződés módosítását. 

                   

XVI. Részleges érvénytelenség:


Amennyiben a Szerződés egy vagy több rendelkezése bármely okból érvénytelennek tekintendő, az ilyen érvénytelenség nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit, és a Felek oly módon egészítik ki a Szerződést érvényes, jogszerű rendelkezésekkel, hogy azok a lehető legjobban tükrözzék a Felek által eredetileg célzott joghatást 

                   

XVII. Irányadó jog:


A Szoftverre a magyar jog rendelkezései irányadók. Tekintettel a Szoftver nemzetközi szintű hozzáférhetőségére, Felhasználó kijelenti, hogy a Szoftver használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Szoftver használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. 

                   

XVIII. A Szerződés nyelve:


A Szerződés magyar nyelven jön létre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződés magyar nyelvű változatát más nyelvre is lefordíttatta, azt csak a felhasználók kényelme érdekében tette, és ebben az esetben is a magyar nyelvű változat az irányadó a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen más nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó. 


Budapest, 2020.11.02.